Sale!

Động cơ điện 3 pha Carpanelli Italy

$890.00 (Giá tham khảo)

Được thành lập vào năm 1947 bởi Zeno Carpanelli, Carpanelli Motori Elettrici S.p.A. chuyên thiết kế và sản xuất động cơ điện không đồng bộ. Động cơ Carpanelli Italy đại lý chính hãng tại Việt Nam công ty TNHH Châu Thiên Chí.
Dưới sự hướng dẫn lành nghề của người sáng lập, trong nhiều năm, công ty đã phát triển và tích hợp tất cả các giai đoạn cần thiết để sản xuất động cơ điện. Thành trì thực sự đã giúp công ty mở rộng và đạt được những thành tựu chính là thiên hướng lâu dài trong việc luôn cập nhật những đổi mới công nghệ.
Động cơ giảm tốc Carpanelli M56
Carpanelli motor M63 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli M71
Động cơ điện Carpanelli M80
Carpanelli M90
Động cơ giảm tốc Carpanelli M100
Carpanelli M112
Carpanelli M132 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Động cơ thép không gỉ MSS Carpanelli Motori elettrici
Động cơ MHA GHA Carpanelli Motori elettrici
Động cơ MBC với dòng biến tần Alfavert Carpanelli Motori elettrici
Động cơ Niken MHN Carpanelli Motori elettrici
Động cơ hiệu suất cao MRE IE3 Carpanelli Motori elettrici
Động cơ hiệu suất cao ME IE2 Carpanelli Motori elettrici
Động cơ ba pha không đồng bộ Carpanelli Motori elettrici
MA Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Carpanelli Motori elettrici
DP Động cơ thay đổi cực ba pha không đồng bộ Carpanelli Motori elettrici
Động cơ một pha không đồng bộ MM Carpanelli Motori elettrici
MADE Động cơ phanh một pha không đồng bộ với rơle điện tử Carpanelli Motori elettrici
Động cơ phanh một pha không đồng bộ MADC có công tắc ly Carpanelli Motori elettricitâm
Động cơ phanh một pha không đồng bộ MADV có rơle điện áp Carpanelli Motori elettrici
MDE Động cơ một pha không đồng bộ có rơle điện tử Carpanelli Motori elettrici
Động cơ một pha không đồng bộ MDC có công tắc ly tâm Carpanelli Motori elettrici
MADP Động cơ phanh thay đổi cực ba pha không đồng bộ Carpanelli Motori elettrici
Động cơ phanh một pha không đồng bộ MMA Carpanelli Motori elettrici
Vectơ thông lượng MV Carpanelli Motori elettrici
Động cơ vector vuông tương thích MVC Carpanelli Motori elettrici
Động cơ Vectorial MVS với khung tiêu chuẩn Carpanelli Motori elettrici
Máy thổi Carpanelli Motori elettrici

Carpanelli M160
Động cơ điện Carpanelli MHA63a2
Carpanelli MHA63b2
Carpanelli MHA63c2
Carpanelli MHA71a2 – Động cơ phanh Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MHA71b2
Động cơ Carpanelli MHA80a2
Carpanelli MHA90a2
Carpanelli MHA90b2
Carpanelli MHA63a4
Carpanelli MHA63b4
Động cơ điện Carpanelli MHA71a4
Carpanelli MHA71b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MHA80a4
Carpanelli motor MHA80b4
Carpanelli MHA90a4
Carpanelli MHA90b4
Carpanelli MHA63a6
Động cơ Carpanelli MHA63b6
Carpanelli MHA71a6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MHA71b6
Carpanelli MHA80a6
Carpanelli MHA80b6
Carpanelli MHA90a6
Carpanelli MHA90b6
Carpanelli motor MSS63
Carpanelli MSS80 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MSS90
Carpanelli MSS63a2
Động cơ điện Carpanelli MSS63b2
Động cơ phanh một pha không đồng bộ Carpanelli MSS63c2
Carpanelli MSS80a2
Carpanelli MSS80b2
Động cơ Carpanelli MSS80c2
Carpanelli MSS90a2
Carpanelli MSS90b2
Carpanelli MSS63a4
Carpanelli MSS63b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli MSS63c4
Carpanelli MSS80a4
Carpanelli MSS80b4
Carpanelli MSS80c4
Động cơ phanh một pha không đồng bộ Carpanelli MSS90a4
Động cơ điện Carpanelli MSS90b4
Carpanelli MSS63a6
Carpanelli MSS63b6
Carpanelli MSS63c6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MSS80a6
Động cơ Carpanelli MSS80b6
Carpanelli MSS80c6
Carpanelli motor MSS90a6
Carpanelli MSS90b6
Động cơ biến tần Carpanelli MBC56a2
Carpanelli MBC56b2
Động cơ phanh một pha không đồng bộ Carpanelli MBC56c2
Carpanelli MBC63a2
Carpanelli MBC63b2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli MBC71a2
Carpanelli MBC71b2
Carpanelli MBC71c2
Carpanelli MBC71d2
Carpanelli MBC80a2
Động cơ biến tần Carpanelli MBC80b2
Carpanelli MBC80c2
Carpanelli MBC80d2
Động cơ phanh một pha không đồng bộ Carpanelli MBC90Sa2
Carpanelli MBC56a4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MBC63a4
Động cơ biến tần Carpanelli MBC63b4
Carpanelli motor MBC63c4
Carpanelli MBC71a4
Carpanelli MBC71b4
Động cơ Carpanelli MBC71c4
Carpanelli MBC80a4
Carpanelli MBC80b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MBC80c4
Động cơ điện Carpanelli MBC90Sa4
Carpanelli MBC90Sb4
Carpanelli MBC56a6
Động cơ phanh một pha không đồng bộ Carpanelli MBC63a6
Carpanelli MBC63b6
Carpanelli MBC71a6
Động cơ biến tần Carpanelli MBC71b6
Carpanelli MBC71c6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Carpanelli MBC71d6
Carpanelli MBC80a6
Carpanelli MBC80b6
Carpanelli motor MBC90Sa6
Carpanelli MBC90La6
Carpanelli MBC100a6
Động cơ niken Carpanelli MHN63a2
Carpanelli MHN63b2
Carpanelli MHN63c2
Carpanelli MHN71a2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MHN71b2
Động cơ Carpanelli MHN80a2
Carpanelli MHN90a2
Carpanelli MHN90b2
Carpanelli MHN63a4
Động cơ niken Carpanelli MHN63b4
Carpanelli MHN71a4
Carpanelli MHN71b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli MHN80a4
Carpanelli MHN80b4
Carpanelli MHN90a4
Carpanelli MHN90b4
Carpanelli MHN63a6
Carpanelli MHN63b6

Carpanelli M100b2
Carpanelli M112a2
Carpanelli M112b2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ ba pha Carpanelli M132Sa2
Carpanelli M132La2
Carpanelli M132Lb2
Động cơ Carpanelli M160Sa2
Carpanelli M160Sb2
Carpanelli motor M160La2
Carpanelli M50L4
Động cơ điện Carpanelli M56a4
Carpanelli M63a4
Carpanelli M63b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli M63c4
Carpanelli M63d4
Carpanelli M71a4
Động cơ ba pha Carpanelli M71b4
Carpanelli M71c4
Carpanelli M80a4
Carpanelli M80b4
Carpanelli M80c4
Carpanelli M90Sa4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli M90La4
Carpanelli M90Lb4
Động cơ Carpanelli M100a4
Carpanelli M100b4
Carpanelli M112a4
Carpanelli M112b4
Carpanelli M132Sa4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli motor M132La4
Carpanelli M132Lb4
Carpanelli M160Sa4
Động cơ ba pha Carpanelli M160La4
Carpanelli M56a6
Carpanelli M63a6
Carpanelli M63b6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli M71a6
Carpanelli M71b6
Carpanelli M71c6
Carpanelli M80a6
Carpanelli M80b6
Carpanelli M90Sa6
Carpanelli M90La6
Carpanelli M100a6
Carpanelli M100b6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli M112a6
Carpanelli M132Sa6
Carpanelli M132La6
Carpanelli M132Lb6
Động cơ ba pha Carpanelli M160Sa6
Carpanelli M160La6
Carpanelli motor M56a8
Carpanelli M63a8 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ Carpanelli M71a8
Carpanelli M71b8
Carpanelli M80a8
Carpanelli M80b8
Carpanelli M90Sa8
Carpanelli M90La8
Động cơ ba pha Carpanelli M100a8
Carpanelli M100b8
Carpanelli M112a8 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli M132Sa8
Carpanelli M132La8
Carpanelli M160Sa8
Carpanelli M160Sb8
Carpanelli M160La8
Động cơ giảm tốc ba pha Carpanelli MA56a2
Carpanelli MA56b2
Carpanelli MA56c2
Carpanelli MA63a2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MA63b2
Động cơ Carpanelli MA71a2
Carpanelli MA71b2
Động cơ Carpanelli Italy MA71c2
Carpanelli motor MA80a2
Carpanelli MA80b2
Carpanelli MA80c2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ giảm tốc ba pha Carpanelli MA90Sa2
Carpanelli MA90La2
Carpanelli MA100a2
Động cơ điện Carpanelli MA100b2
Carpanelli MA112a2
Carpanelli MA112b2
Carpanelli MA132Sa2
Carpanelli MA132La2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MA132Lb2
Carpanelli MA160Sa2
Carpanelli MA160Sb2
Carpanelli MA160La2
Động cơ giảm tốc ba pha Carpanelli MA50L4
Carpanelli MA56b4
Carpanelli MA63a4
Carpanelli MA63b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ Carpanelli MA63c4
Carpanelli MA63d4
Carpanelli MA71a4
Động cơ phanh một pha không đồng bộ Carpanelli motor MA71b4
Carpanelli MA71c4
Carpanelli MA80a4
Động cơ giảm tốc ba pha Carpanelli MA80b4
Carpanelli MA80c4
Carpanelli MA90Sa4
Carpanelli MA90La4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli MA90Lb4
Carpanelli MA100a4
Carpanelli MA100b4
Carpanelli MA112a4
Carpanelli MA112b4
Carpanelli MA132Sa4
Carpanelli MA132La4
Carpanelli MA132Lb4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ giảm tốc ba pha Carpanelli MA160Sa4
Carpanelli MA160La4
Động cơ điện Carpanelli MA56a6
Carpanelli MA63a6
Carpanelli MA63b6
Carpanelli MA71a6
Động cơ Carpanelli MA71b6
Carpanelli MA71c6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MA80a6
Carpanelli motor MA80b6
Carpanelli MA90Sa6
Carpanelli MA90La6
Động cơ giảm tốc ba pha Carpanelli MA100a6
Carpanelli MA100b6
Carpanelli MA112a6
Carpanelli MA132Sa6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MA132La6

Carpanelli DP100b6/8
Carpanelli DP112a6/8
Carpanelli DP132sa6/8
Động cơ không đồng bộ ba pha Carpanelli DP80a2/12
Carpanelli DP80b2/12
Carpanelli DP90Sa2/12
Động cơ điện Carpanelli DP90La2/12
Carpanelli DP112a2/12 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động một pha Carpanelli MM50L2
Động cơ Carpanelli Italy MM56b2
Carpanelli MM63a2
Carpanelli MM63b2
Động cơ Carpanelli MM71a2
Carpanelli MM71b2
Carpanelli motor MM80a2
Carpanelli MM90sa2
Carpanelli MM90sb2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động một pha Carpanelli MM90La2
Carpanelli MM100a2
Carpanelli MM50L4
Carpanelli MM56a4
Carpanelli MM63a4
Carpanelli MM63b4
Carpanelli MM63c4
Động cơ điện Carpanelli MM71a4
Carpanelli MM71b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MM71c4
Động một pha Carpanelli MM80a4
Carpanelli MM80b4
Carpanelli MM90sa4
Carpanelli MM90La4
Carpanelli MM90Lb4
Carpanelli MM100a4
Carpanelli MM100b4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ Carpanelli MM100c4
Carpanelli MM63a6
Carpanelli motor MM71a6
Carpanelli MM80a6
Carpanelli MM80b6
Động một pha Carpanelli MM90Sa6
Carpanelli MM90sb6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MM100a6
Carpanelli MM100b6
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADE63a2
Carpanelli MADE63b2
Carpanelli MADE71a2
Động cơ điện Carpanelli MADE71b2
Carpanelli MADE80a2
Carpanelli MADE90Sa2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MADE90La2
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADE90Lb2
Carpanelli MADE100b2
Carpanelli MADE63c4
Carpanelli MADE71b4
Động cơ Carpanelli Italy MADE71c4
Động cơ Carpanelli MADE80a4
Carpanelli MADE80b4
Carpanelli motor MADE90Sa4
Carpanelli MADE90La4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MADE90Lb4
Carpanelli MADE100b4
Carpanelli MADE80b6
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADE90Sb6
Carpanelli MADE100a6
Carpanelli MADE100b6
Carpanelli MADC71a2
Carpanelli MADC71b2
Carpanelli MADC80a2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Carpanelli MADC90Sa2
Carpanelli MADC90La2
Carpanelli MADC90Lb2
Carpanelli MADC100b2
Carpanelli MADC71b4
Carpanelli MADC71c4
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADC80a4
Carpanelli MADC80b4
Carpanelli MADC90Sa4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli motor MADC90La4
Carpanelli MADC90Lb4
Động cơ Carpanelli MADC100b4
Carpanelli MADC100c4
Carpanelli MADC71a6
Carpanelli MADC80b6
Carpanelli MADC90Sb6
Carpanelli MADC100a6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MADC100b6
Carpanelli MADV63a2
Carpanelli MADV63b2
Carpanelli MADV71a2
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADV71b2
Carpanelli MADV80a2
Động cơ điện Carpanelli MADV90Sa2
Carpanelli MADV90La2
Carpanelli motor MADV90Lb2
Động cơ Carpanelli Italy MADV100b2
Carpanelli MADV63c4
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADV71b4
Carpanelli MADV71c4
Carpanelli MADV80a4
Động cơ Carpanelli MADV80b4
Carpanelli MADV90Sa4
Carpanelli MADV90La4
Carpanelli MADV90Lb4
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MADV100b4
Carpanelli MADV71a6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MADV80b6
Carpanelli MADV90Sb6
Carpanelli MADV100a6
Carpanelli MADV100b6
Động cơ không đồng bộ một pha Carpanelli MDE63a2
Carpanelli MDE63b2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MDE71a2
Carpanelli MDE71b2
Carpanelli MDE80a2
Động cơ điện Carpanelli MDE90Sa2
Carpanelli MDE90Sb2
Carpanelli MDE90La2
Carpanelli MDE100b2
Carpanelli MDE63c4
Động cơ không đồng bộ một pha Carpanelli MDE71b4
Carpanelli MDE71c4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ Carpanelli Italy MDE80a4
Carpanelli motor MDE80b4
Carpanelli MDE90Sa4
Động cơ Carpanelli MDE90La4
Carpanelli MDE90Lb4
Carpanelli MDE100b4
Carpanelli MDE71a6
Carpanelli MDE80b6

Carpanelli MADP132La2/8
Carpanelli MADP71a6/8 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli motor MADP80a6/8
Carpanelli MADP90La6/8
Carpanelli MADP112a6/8
Carpanelli MADP132Sa6/8
Động cơ ba pha Carpanelli MADP80a2/12
Carpanelli MADP80b2/12
Động cơ Carpanelli MADP90Sa2/12
Carpanelli MADP90La2/12
Carpanelli MADP112a2/12
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MMA56b2
Carpanelli MMA63a2 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MMA63b2
Động cơ Carpanelli Italy MMA71a2
Carpanelli MMA71b2
Động cơ điện Carpanelli MMA80a2
Carpanelli MMA90Sa2
Carpanelli MMA90La2
Carpanelli MMA90Lb2
Carpanelli MMA100b2
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MMA56b4
Carpanelli MMA63a4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MMA63b4
Carpanelli motor MMA63c4
Động cơ điện Carpanelli MMA71a4
Carpanelli MMA71b4
Carpanelli MMA71c4
Carpanelli MMA80a4
Carpanelli MMA80b4
Carpanelli MMA90Sa4
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MMA90La4
Carpanelli MMA90Lb4 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Carpanelli MMA100a4
Carpanelli MMA100b4
Động cơ Carpanelli MMA100c4
Carpanelli MMA63a6
Carpanelli MMA71a6
Carpanelli MMA80a6
Carpanelli MMA80b6
Carpanelli MMA90Sa6
Carpanelli MMA90La6
Carpanelli MMA100a6 – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Động cơ giảm tốc một pha Carpanelli MMA100b6
Động cơ vector Carpanelli MV63a
Carpanelli MV63b
Động cơ điện Carpanelli MV71a
Carpanelli MV71b
Carpanelli MV80b
Động cơ Carpanelli MV90b
Carpanelli MV100b
Carpanelli motor MV112b
Carpanelli MVC63a
Carpanelli MVC63b – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ vector Carpanelli MVC71a
Carpanelli MVC71b
Động cơ điện Carpanelli MVC80a
Carpanelli MVC80b
Động cơ Carpanelli MVC90a
Carpanelli MVC90b
Carpanelli MVS100
Carpanelli MVS112
Carpanelli MVS112b – Động cơ Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ vector Carpanelli MVS132S
Carpanelli MVS132La
Carpanelli MVS132Lb
Carpanelli motor MVS160S
Carpanelli MVS160L
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm động cơ Carpanelli Motori elettrici tại Việt Nam
Carpanelli Motori elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

Carpanelli Motori elettrici

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.